KJØPEKONTRAKT VED SALG AV BOLIG

Når budet er akseptert har det blitt inngått en bindende avtale om salg og kjøp av eiendom, og det anbefales å opprette en skriftlig kjøpekontrakt mellom selger og kjøper.

En kjøpekontrakt skal uansett opprettes når en av partene krever det. Dersom du bruker megler, vil megleren ofte ha en gjennomarbeidet mal for kjøpekontrakt som du kan bruke. Det er viktig at forbeholdet om at eiendommen selges som den er kommer klart frem av kjøpekontrakten.
Avtalens innhold bør bestå av følgende:

 • partenes personalia
 • eiendommens adresse og matrikkelbetegnelse
 • kjøpesum og omkostninger
 • hvordan skal oppgjør foretas
 • heftelser – fri for pengeheftelser og utleggspant
 • tinglysing
 • selgers opplyningsplikt
 • kjøpers undersøkelsesplikt
 • overtagelse
 • forsikring
 • eventuelle forbehold
 • vedlegg til avtalen

Alle opplysninger som er gitt i forkant av salget er en del av avtalen, både det som er synlig ved en undersøkelse og i de skriftlige salgsdokumenter. Det er derfor svært viktig for begge parter at de opplysninger som videreformidles ved salget av boligen er korrekte, samt at kjøper tar seg tid til å sette seg inn i disse. Salgsprospektet og takstrapporter utarbeidet i forkant av salget, anses som en del av avtalen.

Selges “som den er”

Det er vanlig at en eiendom selges “som den er” eller med liknende forbehold fra selgers side. Et slikt forbehold i kjøpekontrakten har betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger en mangel ved eiendommen eller ikke. Terskelen for når en mangel anses å foreligge på selgers hånd, vil derfor være forhøyet i kjøpers disfavør når en klausul som nevnt er tatt inn i kjøpekontrakten. Dersom et “som den er”-forbehold skal inn i kjøpekontrakten, forutsettes det imidlertid at betingelsen “som den er” allerede var klarlagt mellom kjøper og selger ved tilbud og aksept. Var den ikke det, behøver ikke kjøper å godta en slik klausul.
Kjøpekontrakten understreker alle økonomiske vilkår for hva som skal betales, hva som skal betales forskuddsvis, samt frister og tidspunkt for når overtakelsen av eiendommen skal gjennomføres.

Kontraktsmøte

Det gjennomføres ofte et kontraktsmøte for å gjennomgå kjøpekontrakten, og minimere sjansen for uklarheter. Her møtes kjøper og selger, og går gjennom alle delene av kontrakten sammen.
For å minimere sjansen for uklarheter i kjøpekontrakten, gjennomføres det ofte et  kontraktsmøte. I kontraktsmøtet møtes partene, og går gjennom alle deler av kjøpekontrakten sammen. Det er viktig at alle punkter i kjøpekontraktens gjennomgås, herunder alle vedlegg. Vedleggene til kjøpekontrakten kan være salgsdokumentasjon, takstrapport, utskrift fra grunnboken, ulike opplysninger fra kommunen, egenerklæring fra selger, vedtekter fra sameiet m.m. Det er i denne anledning viktig å være klar over at vedleggene også anses som en del av avtalen.
Det viktigste i kontraktsmøtet er å få kontrakten så klar og konkret som mulig slik at det ikke oppstår tvister i etterkant av kjøpet.
 
Kilde: Huseierne.no, Eiendomsadvokater.no, bolig360.no